Get Adobe Flash player

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania

 

Komisja Języków Obcych

 

 

 

I. Kontrakt z uczniem.

II. Informacja Zwrotna.

III. Obszary aktywności ucznia.

IV.Narzędzia pomiaru.

V. Kryteria oceny.

VI. Uwagi dodatkowe

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania
w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie oraz podstawą programową.

 

Ad. I

 

1.       Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawnie i zrozumiale oceną wyrażoną w stopniach.

2.       Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.

3.       Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ucznia są obowiązkowe.

4.       Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

5.       Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru ilość ocen określoną w statucie szkoły.

6.       Nie ocenia się uczniów 3 dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

7.       Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

8.       Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

9.       Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału i zagadnień.

10.    Kartkówki z ostatnio przerobionego materiału nie są zapowiadane, obejmują zakres do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych – czas kartkówki do 15 minut.

11.    Prace klasowe nauczyciel jest zobowiązany zwrócić poprawione do 2 tygodni.

12.    Uczeń ma prawo zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

Ad. II

Informacja zwrotna nauczyciel - uczeń

 

1.       Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do wystawionej oceny.

2.       Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do uzyskanej oceny.

3.       Nauczyciel motywuje ucznia do systematycznej samokontroli i samooceny.

4.       Nauczyciel ukierunkowuje ucznia w samodzielnym planowaniu rozwoju.

nauczyciel - rodzice

5.       podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji i rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom:

a.       Informacje o aktualnych postępach w nauce, o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

b.       Wskazówki do pracy z uczniem: nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog

6.       Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.

7.       Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji.

Ad. III

Obszary aktywności ucznia.

 
Na lekcji języka obcego będą oceniane:

 

1.       Wypowiedź ustna – (znajomość czasów i struktur gramatycznych znajomość słownictwa, opis, komentarz, opinia, recenzja, układanie pytań i odpowiedzi, artykulacja i akcentacja, itp.)

2.       Wypowiedź pisemna – (znajomość czasów i struktur gramatycznych, znajomość słownictwa, znajomość zasad interpunkcji, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu ze słuchu, opis, komentarz, opinia, recenzja, esej, itp.)

3.       Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych (dialogi).

4.       Aktywność ucznia na lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi.

5.       Prace domowe.

6.       Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach i olimpiadach nagradzane będą ocenami bardzo dobry i celujący.

Ad. IV

Narzędzia pomiaru.

 

1.       Wypowiedź ustna.

1.       Ocena celujący: wypowiedź poza programowa bezbłędna, rozszerzająca tematykę.

2.       Ocena bardzo dobry: wypowiedź wyczerpująca bezbłędna, zgodna z tematem.

3.       Ocena dobry: wypowiedź wyczerpująca, zgodna z tematem, zawierająca kilka błędów nie zakłócających komunikacji.

4.       Ocena dostateczny: wypowiedź zgodna z tematem, zawierająca liczne błędy lub wypowiedź niepełna z małą ilością błędów nie zakłócających komunikacji.

5.       Ocena dopuszczający: wypowiedź niepełna zawierająca liczne błędy.

6.       Ocena niedostateczny: wypowiedź niezgodna z tematem lub błędy całkowicie zakłócające komunikacje.

2.       Wypowiedź pisemna:

Testy nauczycielskie i standaryzowane – forma oceny punktowa 

Ocena niedostateczny

0 – 39% punktów

Ocena dopuszczający

40 – 50% punktów

Ocena dostateczny

51 – 70% punktów

Ocena dobry

71- 89% punktów

Ocena bardzo dobry

90 – 100% punktów

Ocena celujący

100% punktów + (test uwzględnia zadania o wykraczającym stopniu trudności)

 

 

 

 

 •          Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
  w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.
 •        Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni), powinien go zaliczyć w terminie tygodniowym od daty powrotu do szkoły
  i w formie uzgodnionej z nauczycielem.
 •          W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1-3 dni), nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi
  i w wybranej formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia.
 •         Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi,
  że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.
 •          Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej.

 

 

Ad. V

Kryteria oceny semestralnej i rocznej.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

 

1.       Opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny.

2.       Posiada wiadomości wykraczające poza zrealizowany materiał, bardzo dobrą znajomość realiów społeczno – ekonomicznych i kulturowych danego kraju.

3.       Potrafi swobodnie i prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia zależne od sytuacji.

4.       Potrafi płynnie i ze zrozumieniem czytać teksty o bardzo dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia wszystkie wyrazy.

5.       Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności.

6.       Potrafi bezbłędnie zapisywać wyrazy i tekst podyktowany przez nauczyciela, również pod względem interpunkcji.

7.       Bierze udział w konkursach przedmiotowych.

8.       Wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcjach.

9.       Jest zawsze przygotowany do każdej lekcji.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1.       Opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczni i leksykalny.

2.       Potrafi prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia w zależności od sytuacji.

3.       Potrafi płynnie i ze zrozumieniem czytać teksty o dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy.

4.       Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności.

5.       Potrafi dobrze zapisać wyraz i tekst dyktowany przez nauczyciela.

6.       Wykazuje bardzo duża aktywność na lekcjach.

7.       Jest przygotowany do każdej lekcji.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1.       Opanował w dużym stopniu aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny.

2.       Potrafi wypowiadać się na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach z pomocą nauczyciela.

3.       Potrafi dobrze czytać teksty, dobrze akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy.

4.       Samodzielnie wykonuje ćwiczenia o średniej skali trudności.

5.       Potrafi zapisać wyraz i tekst o średniej skali trudności podyktowany przez nauczyciela.

6.       Wykazuje duża aktywność na lekcjach.

7.       Nie systematycznie przygotowuje się do lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1.       Nie opanował w całości aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego.

2.       Potrafi się wypowiadać na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia z dużą pomocą nauczyciela.

3.       Samodzielnie czyta teksty o małym stopniu trudności, nie ma większych problemów z wymową poszczególnych wyrazów.

4.       Ćwiczenia o średniej skali trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela.

5.       Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o małym stopniu trudności.

6.       Wykazuje małą aktywność na lekcjach.

7.       Nie systematycznie przygotowuje się do lekcji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1.       W niewielkim stopniu opanował aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny.

2.       W minimalnym stopniu wypowiada się na tematy z życia codziennego, a zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach stosuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela.

3.       Teksty o małym stopniu trudności czyta z pomocą nauczyciela, szczególne wyrazy wymawia z pomocą nauczyciela.

4.       Ćwiczenia o małym stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela.

5.       Wykazuje minimalną aktywność na lekcjach.

6.       Nie zawsze przygotowuje się do lekcji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1.       Nie opanował aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego.

2.       Posiada bardzo ubogie słownictwo, stosuje liczne powtórzenia, wykazuje się nieumiejętnością konwersacji.

3.       Przypadkowość używania struktur gramatycznych, liczne i rażące błędy ortograficzne.

4.       Teksty o małym stopniu trudności czyta z dużą pomocą nauczyciela.

5.       Ćwiczenia rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.

6.       Nie wykazuje aktywności na lekcjach.

7.       Często jest nie przygotowany do lekcji.


Ad. VI

1.       Każdy uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy na czas trwania lekcji.

2.       Każdy uczeń ma obowiązek zadbać o sprzęt szkolny znajdujący się w pracowniach językowych.

Coś nie działa?